Totale communicatie

Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG) als onderdeel van
Totale Communicatie (TC)
Het begrip Totale Communicatie is oorspronkelijk ontstaan in de dovenzorg en kan gezien worden als een basishouding in de omgang met mensen met een verstandelijke beperking: elk mens heeft recht op communicatie op welke wijze dan ook.
Totale communicatie wordt omschreven als het gebruik maken van alle communicatiemiddelen. Het kind krijgt de mogelijkheid om via gebaren, gesproken taal, voorwerpen, tekeningen, foto’s en picto’s te communiceren met de omgeving.
Wanneer men gebruik maakt van Totale Communicatie moet er sprake zijn van tweerichtingsverkeer ofwel een dialoog. Daarnaast moet Totale Communicatie voortdurend plaatsvinden in de dagelijkse omgang tussen het kind en de mensen om hem heen. Ten slotte moeten dìe communicatiemiddelen worden gebruikt, die aansluiten bij het niveau, de mogelijkheden en de interesse van het kind.

Verschil NGt – NmG
NGt staat voor Nederlandse Gebarentaal. De Nederlandse Gebarentaal is een zelfstandige taal met een geheel eigen grammatica en regels. Het is de natuurlijk ontstane taal van de doven en is niet afgeleid van het gesproken Nederlands.

NmG staat voor Nederlands ondersteund met Gebaren. Dit is een gebarensysteem waarbij simultaan aan de gesproken taal gebaren worden gemaakt. De Nederlandse grammatica blijft behouden. Alleen de belangrijkste woorden uit een zin worden ondersteund door een gebaar. Daarom spreekt men bij NmG van een vrij gebarensysteem.

Op Rafael maken wij gebruik van Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG). Wij lenen gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal speciaal gericht op kinderen. Deze gebaren zijn eigendom van het Nederlands Gebarencentrum. Voor verdere informatie, klik op deze link
Zie de diverse gebaren en de PowerPoints in het menu onder  ‘Documenten’.