MR

De medezeggenschapsraad ofwel MR denkt en besluit mede over het beleid van de school en belangrijke beslissingen die de school moet nemen. De MR komt meestal 6 keer per jaar bijeen en bestaat uit ouders en personeelsleden. Als ouder bent u welkom op de vergaderingen, tenzij ze (door bijzondere omstandigheden) een besloten karakter hebben. Jaarlijks terugkomende agendapunten zijn o.a. de begroting van de school, de formatie, vaststellen schoolgids en vakantieregeling.

Wat doet de MR
De MR is een belangrijk klankbord voor de directie. Door directie en bestuur wordt de MR op de hoogte gehouden van besluiten en voorgenomen besluiten over het beleid en het functioneren van de school. De MR kan zelf ook onderwerpen aandragen die besproken moeten worden met de directie.
De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht. De functie van een MR is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) waar ook de rechten en plichten van MR en van directie beschreven staan.

Hoe is de MR samengesteld
De bezetting van de MR bestaat uit maximaal 3 personeelsleden en 3 ouders. De vertegenwoordiging vanuit de ouders zorgt voor de vervulling van de oudervacatures en de vertegenwoordiging vanuit het personeel zorgt voor de vervulling van de vacatures vanuit het personeel.

Samenstelling MR
 Ouders             

Personeel               

Ouders:
Arjon Kalter | Anneke Weenen |  Femmy Verhulst

Personeelsleden:
Jeanette Krouwel | Karlijn Blaas | Marja Broekhuizen

Heeft u interesse in het bijwonen van een vergadering of andere vragen of tips, dan kunt u contact opnemen met de MR door een mail te sturen naar: mr@rafaelschool.nl

Klik voor verder informatie op ‘Verslagen MR’