Leerlingenzorg

Om de leerling goed te begeleiden en te volgen in zijn ontwikkeling is een systeem van leerlingenzorg ontwikkeld. De Commissie van Begeleiding (CvB) van Rafael is verantwoordelijk voor de uitvoering en verdere ontwikkeling van dit systeem.

De Commissie van Begeleiding
In de Commissie van Begeleiding zitten de directeur, locatieleider, intern begeleider, psycholoog/orthopedagoog, gezinswerkers vanuit het buurtteam en een jeugdarts. Elk commissielid verricht vanuit zijn eigen deskundigheid onderzoek ten behoeve van:

  • Het vaststellen van de Ontwikkelingsperspectieven (OPP) voor leerlingen
  • De begeleiding van de leerlingen gedurende de schoolperiode

Daarnaast kunnen leerkrachten en ouders een beroep doen op de leden van de commissie voor extra ondersteuning, bijvoorbeeld voor onderzoek en/of advies.

Ontwikkelingsperspectief
Binnen de school hanteren we verschillende leerstromen. We kijken bij de indeling naar het ontwikkelingsperspectief en de begeleidingsbehoefte van de leerling. Zo zit ieder kind echt op z’n plek. Het ontwikkelingsperspectief houdt in dat wij als school een verwachting uitspreken over de ontwikkeling van een kind en in welke groep/stroom hij of zij geplaatst wordt.

Leerlingvolgsysteem
Gedurende de gehele schoolperiode worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. We verwerken de Cito toetsen voor het ZML voor rekenen en mondelinge taal. Leerlingen die kunnen lezen toetsen we met de dmt- en avi-toets van Cito. Voor het toetsen van de sociale ontwikkeling gebruiken we de methode Scol.
De gegevens uit het systeem worden overgenomen in het rapport dat de ouders jaarlijks ontvangen. Op een speciale ouderavond kunnen de ouders hierover met betrokken leerkrachten, onderwijsassistenten, therapeuten en andere betrokkenen van gedachten wisselen.

Leerlingendossier
Van elke leerling wordt voor intern gebruik een dossier bijgehouden waarin zich alle vastgestelde onderzoeks- en gespreksverslagen, brieven en rapporten bevinden. De inhoud van een verslag wordt op initiatief van de opsteller van het verslag met ouders besproken. De ouders of verzorgers hebben inzage in het leerlingendossier. Inzage in de schoolrapportage door derden kan uitsluitend na toestemming van de ouders. In onderstaande documenten wordt beschreven op welke manier wij de leerlingzorg op onze school vormgeven en welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden daarin worden gegeven aan verschillende medewerkers.

Schema Handelingsgericht – Opbrengstgericht werken
Handelingskalender Cyclisch Handelingsgericht werken 21-22
Onderwijszorgcyclus procedure aanname en vaststelling OPP