Onderwijs

Rafael is gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking. We bouwen een vertrouwensrelatie op met onze leerlingen, geven ze ruimte voor eigenheid en creëren een uitdagende leeromgeving. Elke leerling kan zich zo optimaal ontwikkelen en groeien in bescherming.

Pedagogisch klimaat
We streven ernaar een veilige omgeving te bieden waarin de leerlingen zichzelf kunnen zijn zonder daarbij de ander te benadelen of te kort te doen. Dit gaat niet vanzelf. Sociaal gedrag moet aangeleerd worden. Daarom hanteren we zowel in de klas als op de speelpleinen duidelijke regels. We begeleiden de leerlingen tot een zelfstandigheid die voor hen haalbaar is, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in hun toekomstige leef-, woon- en werkomgeving. Hierbij maken we gebruik van de onderwijsdoelen en leerlijnen die zijn opgesteld door de CED, voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen.

Zelfstandig werken
We bereiden de leerlingen voor op een zelfstandige toekomst, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de mogelijkheden van de individuele leerling. Er wordt geoefend met zelfstandig werken, waarbij onder andere de time-timer en het werken met materiaalkaartjes worden ingezet. In de klas wordt er gewerkt volgens het GIP-model voor zelfstandig werken. GIP staat voor: van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch en Didactisch handelen van de leerkracht. Nieuwe vaardigheden leren we onder andere aan in het circuit-model. Tijdens het werken in circuit krijgen de kinderen gerichte instructie of oefenen ze onder begeleiding. Eén werkronde duurt 10 á 20 minuten en een circuit bestaat meestal uit 3 of 4 onderdelen die door alle kinderen op hun niveau gedaan worden. Doordat we werken in kleine groepen is er veel aandacht voor de leerlingen. Persoonlijke interactie vinden we belangrijk.

Ontwikkelingsperspectieven
Het ontwikkelingsperspectief is de inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling voor een langere periode. Hiermee bepalen we welke leerroute een leerling gaat doorlopen gedurende zijn/haar schoolloopbaan. Het ontwikkelingsperspectief van de leerling wordt (zo objectief mogelijk) bepaald op basis van het gemeten functioneren van de leerling op de verschillende gebieden (didactisch functioneren, redzaamheid, sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau en leren leren – werkhouding en aanpakgedrag, cognitie) en de te verwachten leerbaarheid van de leerling (gebaseerd op de gemeten ontwikkeling van de leerling in de afgelopen periode). Voor leerlingen met een verstandelijke beperking, zien we het niveau van de leerling op sociaal-emotioneel gebied en leren leren als de belangrijkste factoren bij het bepalen van het ontwikkelingsperspectief. Daarnaast wordt er rekening gehouden met beschermende en belemmerende factoren.
Op Rafael werken we met de leerlingen toe naar de kerndoelen voor Speciaal Onderwijs. We hebben verschillende leerroutes ontwikkeld om die kerndoelen te halen. Op basis van de ontwikkelingsperspectieven kiezen we een route die het beste aansluit bij de mogelijkheden van de leerling.